ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Κλειστό το Ειρηνοδικείο λόγω κρούσματος – Αλλάζει η λειτουργία του Πρωτοδικείου

Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα το Ειρηνοδικείο Βόλου, μετά από κρούσμα κορωνοϊού σε υπάλληλο της υπηρεσίας.

Ο υπάλληλος ενημέρωσε την Κυριακή ότι διαγνώστηκε θετικός και έτσι από χθες το Ειρηνοδικείο παρέμεινε κλειστό, για να πραγματοποιηθεί απολύμανση.

Ο υπάλληλος παραμένει σε καραντίνα 14 ημερών στο σπίτι του, ενώ ξεκίνησε ιχνηλάτηση των επαφών του από τον ΕΟΔΥ.

Αλλάζει η λειτουργία του Πρωτοδικείου Βόλου

Αλλαγές στη λειτουργία του Πρωτοδικείου Βόλου μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, αποφάσισε ο πρόεδρος Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφη χθες:

Α. ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, και
γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την εφαρμογή της περ. Α
α) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες, που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α΄ 51), και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/ 2020 (Α΄ 2014).
β) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α΄ 87).
γ) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον του Εφετείου, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ’ αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων.
δ) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2912/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.
ε) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις Αδ΄ και Αε΄ λαμβάνει χώρα, την προτεραία της δικασίμου και έως την 12η μεσημβρινή, έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις α) [email protected] (Τμήμα αρμόδιο για υποθέσεις Τακτικής Πολυμελούς, Τακτικής Μονομελούς, Αυτοκινήτων, Διατροφών, Γαμικών Διαφορών και Εφέσεων) και β) [email protected] [Τμήμα αρμόδιο για υποθέσεις ειδικής διαδικασίας (Μισθωτικών, Ανακοπών, Απαλλοτριώσεων, Εργατικών)], ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Κατάσταση των υποθέσεων που θα συζητούνται κατόπιν των ανωτέρω θα κοινοποιείται την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου προς ενημέρωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων. Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις Αβ΄ έως και Αε΄ υποβάλλονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 2 Ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
στ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
ζ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).
η) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση κατά τα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ και σε ακούσια νοσηλεία κατά τον Ν. 2071/1992.
θ) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. ι) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 4 ια) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
ιβ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το Δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου.

ιγ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α΄ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.
ιδ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (η έναρξη του ΜΟΔ της 1-12-2020 θα γίνει κανονικά), καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.
ιε) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α΄ 95). ιστ) Η δημοσίευση αποφάσεων.
Τέλος, στην πράξη αναφέρεται ότι η Γραμματεία του Πρωτοδικείου Βόλου θα λειτουργεί κανονικά με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με προφυλάξεις και τα μέτρα που προβλέπονται, όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων.