ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Συνδυασμός αναστολής συμβάσεων, τηλεργασίας και εκ περιτροπής απασχόλησης: Τι κερδίζει εργοδότης και εργαζόμενος

Ο μηχανισμός αυτός μπαίνει σε εφαρμογή κατόπιν συμφωνίας με τον εργαζόμενο και αφού πρώτα αυτός έχει τεθεί σε αναστολή σύμβασης από τους εργοδότες με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Εν μέσω πρωτοφανών και έκτακτων συνθηκών, η νέα κοινή υπουργική απόφαση δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ να συνδυάσουν την αναστολή συμβάσεων με την τηλεργασία και την εκ περιτροπής απασχόληση με την καταβολή επιμισθίου έως το 100% του μεικτού μισθού επιπλέον των 800 ευρώ.

Ο μηχανισμός αυτός μπαίνει σε εφαρμογή κατόπιν συμφωνίας με τον εργαζόμενο και αφού πρώτα αυτός έχει τεθεί σε αναστολή σύμβασης από τους εργοδότες με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η ΚΥΑ αποσαφηνίζει ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ αντιστοιχεί σε 45 ημερολογιακές ημέρες και η προστασία των μισθωτών απέναντι στις απολύσεις διαρκεί συνολικά 3 μήνες, 45 ημέρες κατά την αναστολή σύμβασης και 45 ημέρες μετά την αναστολή.

Οι εργαζόμενοι μπορεί να τεθούν τμηματικά σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων με απώτερη ημερομηνία έναρξης την 20η Απριλίου και διάρκεια εφαρμογής του μέτρου έως την 5η Ιουνίου. ( 45 ημέρες)

Μετά τη λήξη της αναστολής της σύμβασης, ο εργοδότης οφείλει να διατηρήσει τον εργαζόμενο στη θέση εργασίας για ενάμισι μήνα μετά.

Επίσης υπέρ των ανέργων «κλειδώνει» η ρύθμιση της κυβέρνηση οι οποίοι θα λάβουν τελικά τα 800 ευρώ ακόμα και αν εισπράττουν επίδομα ανεργίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται οι απολυθέντες από 1-3 έως 20-03-2020, των πληττόμενων επιχειρήσεων, ή εκείνων που έκλεισαν προσωρινά με απόφαση κρατικής αρχής δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ανεξαρτήτως με το αν δικαιούνται ή λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Ειδικότερα, οι εργοδότες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώνονται έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μεμονωμένα η συνδυαστικά τα εξής μέτρα:

-Εχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν τις συμβάσεις των μισθωτών τους για μια περίοδο 45 ημερών ανά μισθωτό και εντός του χρονικού διαστήματος 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Για το 45ήμερο της αναστολής δεν καταβάλλουν μισθό ούτε εισφορές. Το κράτος αναλαμβάνει να καταβάλει στον εργαζόμενο τα 800 ευρώ και να καλύψει τις εισφορές του.

-Μπορούν να εφαρμόσουν εκ περιτροπής εργασίας, ώστε κάθε εργαζόμενος να απασχολείται κατ ελάχιστο 2 εβδομάδες το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, εισπράττοντας το αντίστοιχο τμήμα του μισθού του. Για παράδειγμα όσοι αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους και όχι του συνόλου, μπορούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν μπαίνουν σε αναστολή να κάνουν χρήση των μέτρων εκ περιτροπής εργασίας (εργασία 2 εβδομάδες το μήνα και μισθός 50%)

-Μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό στο πλαίσιο λειτουργίας ενός ομίλου από θυγατρική σε θυγατρική, κατόπιν εταιρικής συμφωνίας , ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται.

Ας δούμε τώρα πως μπορεί να υπολογιστεί το επιπλέον ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος από την τηλεργασία προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης.

Σημειώνουμε ότι παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του.

Με δεδομένο ότι το επίδομα των 800 ευρώ αντιστοιχεί σε 45 ημέρες, η αναλογία για τον Απρίλιο θα είναι 533 ευρώ.

Αν υποθέσουμε ότι ο μισθός του εργαζόμενου είναι 1000 ευρώ , δικαιούται 533 ευρώ από την αποζημίωση και 467 από την κατ΄εξαίρεση τηλεργασία ,σύνολο 1.000 ευρώ.

Η εκ περιτροπής εργασία θα μπορεί να εφαρμόζεται ταυτόχρονα και συνδυαστικά για το τυχόν υπόλοιπο του προσωπικού που δεν μπαίνει σε αναστολή και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η κρίση, με μέγιστο χρονικό ορίζοντα τους 6 μήνες και επανεξέταση ανά μήνα (η υπουργική απόφαση που θα προβλέπει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αναμένεται).

Σε γενικές γραμμές και πέραν της τηλεργασίας αν ο εργοδότης με δική του πρωτοβουλία αποφασίσει να χορηγήσει μέρος του μισθού επιπλέον των 800 ευρώ στους εργαζόμενους πρέπει να το δηλώσει στις ΑΠΔ και να καταβάλλει τις εισφορές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιοποιήσουν τα μέτρα ευελιξίας οι εργοδότες είναι να μην προχωρήσουν σε απολύσεις.

Αναστολή συμβάσεων

Η διάρκεια της αναστολής προσδιορίζεται στις 45 ημέρες 15/3- 30/4. Το χρονικό διάστημα είναι συνεχόμενο και ανέκκλητο. Μετά την άρση της αναστολής, για άλλες 45 ημέρες, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διατηρήσει στο ακέραιο των αριθμό των εργαζόμενων. Στην υποχρέωση διατήρησης ίδιων εργαζομένων δεν συμπεριλαμβάνονται : α) εκείνοι που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης, β) εκείνοι που αποχώρησαν οικειοθελώς, γ) εκείνοι που η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τους έληξε μετά την άρση της αναστολής.

Για παράδειγμα , εργοδότης θέτει σε καθεστώς αναστολής τον εργαζόμενο στις 10 Απριλίου. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει την υποχρέωση να καταβάλει ο ίδιος μισθό και εισφορές. Στη συνέχεια ο εργαζόμενος για 45 ημέρες έως 15 Μαΐου, θα λάβει τα 800 ευρώ ενώ το κράτος θα καλύψει τις εισφορές του

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μπορούν να τεθούν σε αναστολή, ώστε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Μετά την άρση της αναστολής, θα συνεχιστεί η σύμβαση εργασίας τους για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Η ρήτρα μη απόλυσης ισχύει ακόμα και αν ο εργοδότης κάνει έστω και για ένα άτομο χρήση του μέτρου της αναστολής έστω.

Με την αναστολή της σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει μισθό, ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει υπηρεσία.

Σε ποιες περιπτώσεις καταβάλλεται αμοιβή επιπλέον των 800 ευρώ

Στην περίπτωση που ο εργοδότης, επιθυμεί μπορεί να αποδώσει κάποια αμοιβή με δική του πρωτοβουλία ( εξ ελευθεριότητος) , στον εργαζόμενο που βρίσκεται σε αναστολή, έως του ύψους των μεικτών αποδοχών του. Αυτή η οικειοθελής παροχή, πρέπει να συμπεριληφθεί στην ΑΠΔ, και να καταβληθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.

Δύναται με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή, να προβλεφθεί ότι ο τελευταίος θα παρέχει υπηρεσίες με το καθεστώς της τηλεργασίας ώστε να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτή την υπηρεσία του ο εργαζόμενος θα αμειφθεί αναλογικά, έως το ύψος των μεικτών αποδοχών του, αφαιρούμενης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Για την εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ΑΠΔ. Για τη νομιμότητα της διαδικασίας θα πρέπει πριν την εφαρμογή της εξ αποστάσεως (τηλεργασία) εργασίας, εκείνη να δηλωθεί στο ΠΣ Εργάνη στο ειδικό έντυπο. Η αμέλεια του εργοδότη, θα επισύρει πρόστιμα.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης των 800 ευρώ.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καλύπτει διάστημα από 15-03 έως 30-04-2020 και περιλαμβάνει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού τους.

Παρά το γεγονός, ότι οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, ο εργοδότης διατηρεί την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ.

Από την αποζημίωση ειδικού σκοπού εξαιρούνται : α) εκείνοι που εργάζονται εξ αποστάσεως, β) το προσωπικό ασφαλείας, γ) το διοικητικό προσωπικό, δ) εκείνοι που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

• Διευκρινίζεται ότι όσοι πριν το κλείσιμο της επιχείρησης έκαναν χρήση άδειας άνευ αποδοχών, εκείνη θεωρείται ότι αίρεται αυτοδίκαια, ώστε να τεθούν σε αναστολή και να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ.

• Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ο χρόνος λήξης της οποίας προσδιορίζεται ότι εντός του χρόνου αναστολής, τίθενται σε αναστολή, με αποτέλεσμα να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης. Μετά την άρση της αναστολής, η σύμβαση θα συνεχιστεί για τον συμφωνηθέντα υπολειπόμενο χρόνο.